GT&C

Algemene Voorwaarden Elevating Sports B.V.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Identiteit van Elevating Sports B.V. 

Artikel   2 – Toepasselijkheid

Artikel   3 – Het aanbod

Artikel   4 – De overeenkomst

Artikel   5 – Geen Herroepingsrecht

Artikel   6 – Beschadiging

Artikel   7 – De prijs

Artikel 8 – Conformiteit 

Artikel   9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Klachtenregeling

Artikel 12 – Geschillen

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

Artikel 1 – Identiteit van Elevating Sports B.V. en de klant

Elevating Sports B.V. gevestigd te Hilversum en geregistreerd bij de KvK met nummer: 77413628. De natuurlijke persoon die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en de rechtspersoon die een overeenkomst aangaan met Elevating Sports B.V., worden in deze algemene voorwaarden “Klant” genoemd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Elevating Sports B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst en bestelling(en) tussen Elevating Sports B.V.en Klant.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Klant beschikbaar gesteld. Klant dient akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Elevating Sports B.V.is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Elevating Sports B.V.niet.
 4. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen van producten zijn zo veel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de producten. Elevating Sports B.V.kan echter niet garanderen dat het weergegevene exact overeenkomen met het echte product. 
 6. Ieder aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Elevating Sports B.V.passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien Klant elektronisch kan betalen, zal Elevating Sports B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 
 4. De overeenkomst kan door Klant niet worden ontbonden of anderszins worden geannuleerd of beëindigd. 

Artikel 5 – Geen herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft Klant verder geen mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden op grond van een herroepingsrecht. Het wettelijke herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

Artikel 6 – Beschadiging 

 1. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige of onjuiste omgang door Klant of door Klant ingeschakelde derden, is Klant aansprakelijk voor beschadigingen en eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Elevating Sports B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Elevating Sports B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. 
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Elevating Sports B.V. niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 8 – Conformiteit 

 1. Elevating Sports B.V. staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Elevating Sports B.V. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Kosten voor terugzending zijn voor rekening van Klant.
 3. De garantietermijn van Elevating Sports B.V. komt overeen met de wettelijke garantietermijn. Elevating Sports B.V. is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. De wettelijke garantie geldt in ieder geval niet indien:
 • Klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Elevating Sports B.V. en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Elevating Sports B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Elevating Sports B.V. kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Elevating Sports B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Klant heeft geen recht op een schadevergoeding. 
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Elevating Sports B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. 
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Elevating Sports B.V. tot het moment van bezorging aan Klant of een vooraf aangewezen en aan Elevating Sports B.V. bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan bij de online aankoop en derhalve voordat de producten geleverd worden (vooruitbetaling).  
 2. Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Elevating Sports B.V. te melden.
 3. In geval van wanbetaling van Klant heeft Elevating Sports B.V. het recht om de wettelijke handelsrente en de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Elevating Sports B.V. beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven en schriftelijk worden ingediend bij Elevating Sports B.V., nadat Klant gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Elevating Sports B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Elevating Sports B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Elevating Sports B.V., zal Elevating Sports B.V. naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Elevating Sports B.V. en Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst of daarmee in verband staan, worden uitsluitend aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen en aanpassingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Elevating Sports B.V. kan deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, waarvan Klant op de hoogte zal worden gebracht. 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. In geval aansprakelijkheid van Elevating Sports B.V. rechtens mocht komen vast te staan, is Elevating Sports B.V. slechts gehouden directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
 2. De omvang van de totale aansprakelijkheid van Elevating Sports B.V. voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Elevating Sports B.V. door de verzekeraar van Elevating Sports B.V..
 3. Elevating Sports B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). 
 4. Elevating Sports B.V. is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Elevating Sports B.V. bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Klant verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
 5. Klant is verplicht de door Elevating Sports B.V. verstrekte informatie van en over het product en/of dienst, waaronder de user manual, assembly instructions en disclaimer, op te leggen en te overhandigen aan de klanten van Klant. Elevating Sports B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade indien Klant niet conform deze bepaling handelt en indien Klant of door Klant ingeschakelde personen dan wel de consument het product niet conform de informatie van Elevating Sports B.V. gebruikt.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Elevating Sports B.V. ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Elevating Sports B.V. te allen tijde eigenaar van deze rechten. 

Elevating Sports B.V.  

Hilversum