Privacyreglement

Privacyreglement Elevating Sports B.V.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u daarover te informeren.
Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website, producten of diensten van Elevating Sports B.V. bezoekt of afneemt en waarom wij deze gegevens verwerken. 

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze producten en diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Wie is Elevating Sports B.V. en op wie is dit privacyreglement van toepassing?

Elevating Sports B.V. (hierna Elevating Sports) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77413628. Dit privacyreglement is van toepassing op:
– klanten van Elevating Sports;
– potentiële klanten met wie Elevating Sports contact heeft gelegd, wil leggen;
– bezoekers van de website van Elevating Sports;
– ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van Elevating Sports;
– alle andere personen van wie Elevating Sports persoonsgegevens verwerkt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Elevating Sports? 

Op onze website kunt u bekijken welke diensten en producten wij aanbieden en kunt u een passende dienst/product afsluiten/afnemen. Wanneer u iets bij ons bestelt of u aanmeldt voor onze nieuwsbrieven en dergelijke, ontvangen wij persoonsgegevens. De meeste gegevens die wij van u ontvangen gebruiken wij voor het verwerken van uw bestelling. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens: 

Uw gegevens: 

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • KvK-nummer;
 • Btw-nummer
 • Bedrijfsnaam;
 • Betaalgegevens;
 • andere contactgegevens en persoonsgegevens.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsberichten, e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 • IP-adres, type browser en besturingssysteem;
 • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en items, de wijze waarop door de website wordt genavigeerd en of u een nieuwsbericht of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt alsmede uw eventuele bestelhistorie.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt? 

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent. Wij willen u als klant zo goed mogelijk van dienst zijn en hiervoor moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. Zo hebben wij gegevens nodig voor het verwerken en bezorgen van uw bestelling, voor het verdere bestel- en betaalproces, informatievoorziening, eventuele kortingen, retourneren, omruilen; verwerken van terugbetalingen e.d. 
 • Voor het aanmaken van een account op onze website. Voor de registratie van een account hebben wij bepaalde informatie van u nodig waaronder NAW-gegevens, bedrijfsnaam, KvK-nummer en een wachtwoord.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Elevating Sports; onder andere om u informatie toe te zenden omtrent onze producten/diensten om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft en om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
 • U heeft toestemming gegeven. Onder andere om informatie over u te verstrekken aan derden of om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van onze producten/diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten/producten, kunnen wij dat aan u laten weten. Ook kunnen wij u op de hoogte houden van nieuwsberichten. Mocht u geen e-mailberichten van Elevating Sports willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar Elevating Sports. Daarbij kunt u zich te allen tijde afmelden voor dergelijke e-mails die wij sturen door middel van een afmeldlink. 
 • Gebruik door derden. Als u ons persoonsgegevens verstrekt in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacyreglement blijkt. Zo kunnen wij derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Elevating Sports. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Elevating Sports zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien Elevating Sports daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.

4. Hoelang bewaart Elevating Sports persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij Elevating Sports verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Elevating Sports de wettelijke bewaartermijnen. 

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen en met wie worden die gedeeld? 

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers, alsmede op beveiligde servers van een derde partij. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. 

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met partijen waarmee wij samenwerken. Zo versturen wij pakketten via PostNL en wordt de betaling van uw bestelling verwerkt door Buckaroo. Ook werken wij samen met fabrieken, IT-leveranciers, accountants, advocaat e.d. Deze samenwerkingen zijn nodig om onze onderneming te kunnen exploiteren. Voor de afhandeling van de betaling, maken wij gebruik van diensten van derden zoals bankportalen (afhankelijk van uw bank), Paypal, Creditcard ondernemingen (uw eigen creditcard onderneming) e.d.

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd? 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn onze computers en andere devices alsmede onze website afdoende beschermd en hanteren wij een professioneel systeem een en ander met persoonlijke wachtenwoorden die regelmatig veranderd worden. 

7. Cookies 

Elevating Sports kan gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. 

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt zien die bij ons over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Wij zullen binnen vier weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Elevating Sports uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Elevating Sports zal binnen vier weken Elevating Sports op uw verzoek. Indien Elevating Sports uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen. 

9. Kan dit privacyreglement worden gewijzigd? 

Dit privacyreglement kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Wijzigingen worden bekend gemaakt. 

10. Waar kunt u terecht met een klacht? 

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

11. Disclaimer, vragen en feedback 

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Elevating Sports verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Elevating Sports heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacyreglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Elevating Sports worden verwerkt. Elevating Sports accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hoe ook genoemd voor diensten, producten en/of websites van derden.

12. Andere voorwaarden

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen die Elevating Sports met u aangaat, zijn naast dit privacyreglement ook onze algemene voorwaarden van toepassing. Verder zijn van toepassing de gebruikshandleiding en de assembly instructions. U dient hier uitdrukkelijk mee akkoord te gaan en altijd conform deze informatie te handelen.